دکتر عبدالحسین غفوریان

درباره پزشک

کتر عبدالحسین غفوریان یک جراح باتجربه و ماهر است. توانایی او در تشخیص دقیق قبل از جراحی، به بیماران بسیاری از مزایا برخوردار است.

کتر عبدالحسین غفوریان یک جراح باتجربه و ماهر است. توانایی او در تشخیص دقیق قبل از جراحی، به بیماران بسیاری از مزایا برخوردار است.